آموزش

جهت کنترل پنل پارادوکس

نحوع کابل کشی و اسمبلینگ کنترل پنل SP4000 پارادوکس

اسمبلینگ کنترل پنل
پارادوکس  SP4000
با خروجی تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

نحوه کابل کشی و اسمبلینگ PH-501 با تحریک مثبت

اسمبلینگ آژیر داخلی
پاراهورن PH-501
با تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

ph-501-با-تحریک-منفی

اسمبلینگ آژیر داخلی
پاراهورن PH-501
با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

نحوه کابل کشی و اسمبلینگ PH-506 با تحریک مثبت

اسمبلینگ آژیر خارجی
پاراهورن PH-506
با تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

نحوه کابل کشی و اسمبلینگ PH-506 با تحریک منفی

اسمبلینگ آژیر خارجی
پاراهورن PH-506
با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ برد آژیر هانسک(HunSec) با تحریک +

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ برد آژیر هانسک(HunSec) با تحریک -

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک –

جهت تمامی کنترل پنل ها

مدار آژیر هانسک کنترل پنل بازار تحریک مثبت

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک +

جهت تمامی کنترل پنل ها

اسمبلینگ برد آژیر هانسک(HunSec) با تحریک – کنترل پنل های تو بازار

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک –

جهت شاستی اضطراری

اسمبلینگ برد آژیر با منبع تغذیه و شاستی با تحریک +

اسمبلینگ برد آژیر
با منبع تغذیه و شاستی
با تحریک +

جهت شاستی اضطراری

اسمبلینگ برد آژیر با منبع تغذیه و شاستی با تحریک –

اسمبلینگ برد آژیر
با منبع تغذیه و شاستی
با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ ماژول ZX8 دارای 8 زون روی برد با قابلیت ATZ

اسمبلینگ ماژول ZX8
دارای 8 زون روی برد
با قابلیت ATZ

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ ماژول PS25 برای تمام کنترل پنل ها با خروجی 2.8A

اسمبلینگ ماژول PS25
برای تمام کنترل پنل ها
با خروجی 2.8A

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ ماژول PS17 برای تمام کنترل پنل ها با خروجی 2A

اسمبلینگ ماژول PS17
برای تمام کنترل پنل ها
با خروجی 2A

جهت تمامی کنترل پنل ها

اسمبلینگ ماژول PS817
برای تمام کنترل پنل ها
با خروجی 1.75A

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ تلفن کننده GL150 آنیک با تحریک –.

اسمبلینگ تلفن کننده

GL150 آنیک با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ تلفن کننده GL150 آنیک با تحریک +

اسمبلینگ تلفن کننده

GL150 آنیک با تحریک +

جهت کنترل پنل های
پارادوکس

ماژول ارتباطی دزدگیر پارادوکس PCS250

اسمبلینگ ماژول PCS250
برای تمامی کنترل پنل های پارادوکس

کیپد بی سیم پارادوکس

نحوه ست کردن کیپد بی سیم

پارادوکس به کنترل پنل SP/MG

جهت تمامی کنترل پنل ها

اسمبلینگ چشم N.C (بدون امنیت کابل و تمپر)

اسمبلینگ چشم N.C

(بدون امنیت کابل و تمپر)

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ چشم N.C (با امنیت کابل،بدون تمپر)

اسمبلینگ چشم N.C

(با امنیت کابل،بدون تمپر)

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ چشم N.O (با امنیت کابل،بدون تمپر)

اسمبلینگ چشم N.O

(با امنیت کابل،بدون تمپر)

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ چشم N.C (با تمپر،بدون امنیت کابل)

اسمبلینگ چشم N.C

(با تمپر،بدون امنیت کابل)

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ چشم N.C (با تمپر و امنیت کابل)

اسمبلینگ چشم N.C

(با تمپر و امنیت کابل)

جهت کنترل پنل پارادوکس

ATZ) Doubling Zone) (بدون امنیت کابل و تمپر)

ATZ) Doubling Zone)

(بدون امنیت کابل و تمپر)

جهت کنترل پنل پارادوکس

ATZ) Doubling Zone) (با تمپر،بدون امنیت کابل)

ATZ) Doubling Zone)

(با تمپر،بدون امنیت کابل)

جهت کنترل پنل پارادوکس

ATZ) Doubling Zone) (با تمپر و امنیت کابل)

ATZ) Doubling Zone)

(با تمپر و امنیت کابل)

جهت کنترل پنل پارادوکس

ATZ) Doubling Zone) (به صورت PARALL)

ATZ) Doubling Zone)

(به صورت PARALL)

جهت کنترل پنل پارادوکس

رله 5 پایه تحریک مثبت پارادوکس برای مدار آژیر

رله 5 پایه تحریک مثبت

پارادوکس برای مدار آژیر

جهت کنترل پنل پارادوکس

رله 5 پایه تحریک منفی پارادوکس برای مدار آژیر

رله 5 پایه تحریک منفی

پارادوکس برای مدار آژیر

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟