آموزش راه اندازی تجهیزات سیستم های امنیتی هوشمند اماکن

دانلود کاتالوگ فارسی محصولات پارادوکس

Paradox  Catalog

نمودار سازگاری محصولات پارادوکس

Compatibility  Chart  Paradox

سیستم فوق امنیتی پارادوکس کانادا

جهت بانک ها ، طلا فروشی ، طلاسازی و اماکن مهم

دانلود کاتالوگ فارسی محصولات کانفیادو

Confiado  Catalog

جهت کنترل پنل پارادوکس

SP4000

اسمبلینگ کنترل پنل
پارادوکس  SP4000
با خروجی تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

Positive ph501

اسمبلینگ آژیر داخلی
پاراهورن PH-501
با تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

ph501 Negative

اسمبلینگ آژیر داخلی
پاراهورن PH-501
با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

ph 506 Positive

اسمبلینگ آژیر خارجی
پاراهورن PH-506
با تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ آژیر خارجی
پاراهورن PH-506
با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ آژیر خارجی
پاراهورن PH-506
با تحریک + با تغذیه کمکی

جهت کنترل پنل پارادوکس

hunsec paradox tirig+

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

hunsec paradox tirig-

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک –

جهت تمامی کنترل پنل ها

hunsec control panel to bazar trig+

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک +

جهت تمامی کنترل پنل ها

hunsec control panel to bazar trig-

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک –

جهت شاستی اضطراری

hunsec standelon +

اسمبلینگ برد آژیر
با منبع تغذیه و شاستی
با تحریک +

جهت شاستی اضطراری

hunsec standelon -

اسمبلینگ برد آژیر
با منبع تغذیه و شاستی
با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ ماژول PS25 برای تمام کنترل پنل ها با خروجی 2.8A

اسمبلینگ ماژول PS25
برای تمام کنترل پنل ها
با خروجی 2.8A

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ ماژول PS17 برای تمام کنترل پنل ها با خروجی 2A

اسمبلینگ ماژول PS17
برای تمام کنترل پنل ها
با خروجی 2A

جهت تمامی کنترل پنل ها

اسمبلینگ ماژول PS817
برای تمام کنترل پنل ها
با خروجی 1.75A

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ ماژول ZX8 دارای 8 زون روی برد با قابلیت ATZ

اسمبلینگ ماژول ZX8
دارای 8 زون روی برد
با قابلیت ATZ

جهت کنترل پنل پارادوکس

GL150 trig + paradox

اسمبلینگ تلفن کننده
GL150 آنیک با تحریک +
برای تک پارتیشن

جهت کنترل پنل پارادوکس

GL150 trig + paradox 2 part

اسمبلینگ تلفن کننده
GL150 آنیک با تحریک +
برای دو پارتیشن

جهت کنترل پنل پارادوکس

GL150 trig - paradox 1

اسمبلینگ تلفن کننده
GL150 آنیک با تحریک –
برای تک پارتیشن

جهت کنترل پنل پارادوکس

GL150 trig - paradox 2 part

اسمبلینگ تلفن کننده
GL150 آنیک با تحریک –
برای دو پارتیشن

جهت کنترل پنل کانفیادو

اسمبلینگ تلفن کننده
GL150 آنیک با تحریک –
برای تک پارتیشن

کیپد بی سیم پارادوکس

نحوه ست کردن کیپد بی سیم

پارادوکس به کنترل پنل SP/MG

جهت کنترل پنل های
پارادوکس

ماژول ارتباطی دزدگیر پارادوکس PCS250

اسمبلینگ ماژول PCS250
برای تمامی کنترل پنل های پارادوکس

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ ماژول های
hub2 و ps25 بر روی
کنترل پنل EVO

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ ماژول های hub2 و ps17 به برد evo

اسمبلینگ ماژول های
hub2 و ps17 بر روی
کنترل پنل EVO

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبل ACMA12 به همراه R915 و مقابل برقی.psd(2)

اسمبل ACM12 به همراه
R915 و مقابل برقی
بر روی کنترل پنل EVO

جهت کنترل پنل های پارادوکس

دو حالته کردن پدال در EVO192 & EVO HD توسط ZX8

دو حالته کردن پدال در EVO192 & EVO HD توسط ZX8

جهت کنترل پنل های پارادوکس

زمان دار کردن زون در EVO192 & EVO HD توسط ZX8

زمان دار کردن زون در EVO192 & EVO HD توسط ZX8

جهت کنترل پنل های پارادوکس

اسمبلینگ مصرف کننده 220 ولت شهری به PGM در کنترل پنل های پارادوکس

اسمبلینگ مصرف کننده 220
ولت شهری به PGM در
کنترل پنل های پارادوکس

جهت تمامی کنترل پنل ها

اسمبلینگ چشم N.C (بدون امنیت کابل و تمپر)

اسمبلینگ چشم N.C

(بدون امنیت کابل و تمپر)

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ چشم N.C (با امنیت کابل،بدون تمپر)

اسمبلینگ چشم N.C

(با امنیت کابل،بدون تمپر)

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ چشم N.O (با امنیت کابل،بدون تمپر)

اسمبلینگ چشم N.O

(با امنیت کابل،بدون تمپر)

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ چشم N.C (با تمپر،بدون امنیت کابل)

اسمبلینگ چشم N.C

(با تمپر،بدون امنیت کابل)

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ چشم N.C (با تمپر و امنیت کابل)

اسمبلینگ چشم N.C

(با تمپر و امنیت کابل)

جهت کنترل پنل پارادوکس

ATZ) Doubling Zone) (بدون امنیت کابل و تمپر)

ATZ) Doubling Zone)

(بدون امنیت کابل و تمپر)

جهت کنترل پنل پارادوکس

ATZ) Doubling Zone) (با تمپر،بدون امنیت کابل)

ATZ) Doubling Zone)

(با تمپر،بدون امنیت کابل)

جهت کنترل پنل پارادوکس

ATZ) Doubling Zone) (با تمپر و امنیت کابل)

ATZ) Doubling Zone)

(با تمپر و امنیت کابل)

جهت کنترل پنل پارادوکس

ATZ) Doubling Zone) (به صورت PARALL)

ATZ) Doubling Zone)

(به صورت PARALL)

جهت کنترل پنل پارادوکس

rele 5 paye +

رله 5 پایه تحریک مثبت

پارادوکس برای مدار آژیر

جهت کنترل پنل پارادوکس

rele 5 paye -

رله 5 پایه تحریک منفی

پارادوکس برای مدار آژیر

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

 دفترچه فارسی کاربران SP & MG

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

دفترچه فارسی راه اندازی SP & MG 

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

جدول خطاهای SP & MG

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

 دفترچه فارسی کاربران EVO

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

 دفترچه فارسی راه اندازی EVO

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

جدول خطاهای EVO

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

فعال سازی Intellizone برای sp & mg

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

فعال سازی Intellizone برای Evo192 & Evo HD

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

فعال سازی keyswitch برای Evo192 & Evo HD

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

طریقه CHIME دار کردن کی پد K32LED

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ دتکتور دو سیم بر روی evo

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ دتکتور دو سیم بر روی sp و mg

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

راه اندازی اپلیکیشن Insite gold

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ CV4 USB

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

دفترچه انگلیسی راه اندازی 1728.1738 

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

دفترچه انگلیسی راه اندازی 1727

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

دفترچه فارسی راه اندازی 1727

دفترچه کنترل پنل پارادوکس

دفترچه انگلیسی راه اندازی StayD

دفترچه کنترل پنل اسکنترونیک

دفترچه انگلیسی کاربران اسکنترونیک 9448

دفترچه کنترل پنل اسکنترونیک

دفترچه انگلیسی راه اندازی اسکنترونیک 9448

دفترچه کنترل پنل اسکنترونیک

دفترچه فارسی کاربران اسکنترونیک 9448

دفترچه کنترل پنل اسکنترونیک

دفترچه فارسی راه اندازی اسکنترونیک 9448

دفترچه کنترل پنل اسکنترونیک

دفترچه انگلیسی کاربران اسکنترونیک 9651

دفترچه کنترل پنل اسکنترونیک

دفترچه انگلیسی راه اندازی اسکنترونیک 9651

دفترچه کنترل پنل اسکنترونیک

دفترچه فارسی کاربران اسکنترونیک 9651

دفترچه کنترل پنل اسکنترونیک

دفترچه فارسی راه اندازی اسکنترونیک 9651

دفترچه اعلام حریق راول

راهنمای نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق راول

دفترچه اعلام حریق راول

راهنمای استفاده از اعلام حریق راول

تفاوت محصولات آنیک

تفاوت محصولات آنیک

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟