اسمبلینگ آژیرها و مدار آژیر

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ آژیر داخلی
پاراهورن PH-501
با تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ آژیر داخلی
پاراهورن PH-501
با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ آژیر خارجی
پاراهورن PH-506
با تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ آژیر خارجی
پاراهورن PH-506
با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک –

جهت تمامی کنترل پنل ها

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک +

جهت تمامی کنترل پنل ها

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک –

جهت شاستی اضطراری

اسمبلینگ برد آژیر
با منبع تغذیه و شاستی
با تحریک +

جهت شاستی اضطراری

اسمبلینگ برد آژیر
با منبع تغذیه و شاستی
با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

رله 5 پایه تحریک مثبت

پارادوکس برای مدار آژیر

جهت کنترل پنل پارادوکس

رله 5 پایه تحریک منفی

پارادوکس برای مدار آژیر

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟