اسمبلینگ آژیرها و مدار آژیر

جهت کنترل پنل پارادوکس

Positive ph501

اسمبلینگ آژیر داخلی
پاراهورن PH-501
با تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

ph501 Negative

اسمبلینگ آژیر داخلی
پاراهورن PH-501
با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

ph 506 Positive

اسمبلینگ آژیر خارجی
پاراهورن PH-506
با تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

ph 506 negative

اسمبلینگ آژیر خارجی
پاراهورن PH-506
با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

hunsec paradox tirig+

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک +

جهت کنترل پنل پارادوکس

hunsec paradox tirig-

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک –

جهت تمامی کنترل پنل ها

hunsec control panel to bazar trig+

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک +

جهت تمامی کنترل پنل ها

hunsec control panel to bazar trig-

اسمبلینگ برد آژیر
هانسک(HunSec)
با تحریک –

جهت شاستی اضطراری

hunsec standelon +

اسمبلینگ برد آژیر
با منبع تغذیه و شاستی
با تحریک +

جهت شاستی اضطراری

hunsec standelon -

اسمبلینگ برد آژیر
با منبع تغذیه و شاستی
با تحریک –

جهت کنترل پنل پارادوکس

اسمبلینگ آژیر خارجی
پاراهورن PH-506
با تحریک – با تغذیه کمکی

جهت کنترل پنل پارادوکس

rele 5 paye +

رله 5 پایه تحریک مثبت

پارادوکس برای مدار آژیر

جهت کنترل پنل پارادوکس

rele 5 paye -

رله 5 پایه تحریک منفی

پارادوکس برای مدار آژیر

جهت کنترل پنل های پارادوکس

اسمبلینگ مصرف کننده 220
ولت شهری به PGM در
کنترل پنل های پارادوکس

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟