اسمبلینگ تلفن کننده ها

جهت کنترل پنل های
پارادوکس

ماژول ارتباطی دزدگیر پارادوکس PCS250

اسمبلینگ ماژول PCS250
برای تمامی کنترل پنل های پارادوکس

جهت کنترل پنل پارادوکس

GL150 trig + paradox

اسمبلینگ تلفن کننده
GL150 آنیک با تحریک +
برای تک پارتیشن

جهت کنترل پنل پارادوکس

GL150 trig + paradox 2 part

اسمبلینگ تلفن کننده
GL150 آنیک با تحریک +
برای دو پارتیشن

جهت کنترل پنل پارادوکس

GL150 trig - paradox 1

اسمبلینگ تلفن کننده
GL150 آنیک با تحریک –
برای تک پارتیشن

جهت کنترل پنل پارادوکس

GL150 trig - paradox 2 part

اسمبلینگ تلفن کننده
GL150 آنیک با تحریک –
برای دو پارتیشن

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟